ponyfreestje
terms and conditions

Algemene voorwaarden Happy Kids Ranch


Artikel 1:

Toepassing


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Happy Kids Ranch en de opdrachtgever.

Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door Happy Kids Ranch. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.


Artikel 2:

Definities


2.1. Happy Kids Ranch; 9200 Schoonaarde, Opstalstraat 33.


2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van Happy Kids Ranch inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. Happy Kids Ranch mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger,orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan Happy Kids Ranch wordt verstrekt.


Artikel 3:

Prijs en offertes


3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.


3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.


3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.


Artikel 4:

Overeenkomst, voorschot en annulatie


4.1. Bij annulering door de opdrachtgever, binnen de 45 dagen voor de aanvang van de opdracht, wordt een voorschot van 50 euro aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door Happy Kids Ranch een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

Het voorschot dat betaald werd bij overeenkomst wordt in geen enkel geval terug betaald.


4.2. In geval van annulering:

- bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht : 100% van het totale bedrag van de opdracht is verschuldigd.

– bij annulatie meer dan 30 dagen voor aanvang van de opdracht : 75% van het totale bedrag van de opdracht is verchuldigd. 


Artikel 5:

Plaatsen van de bestelling -­ wijziging van de bestelling


5.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.


5.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.


5.3. Een bestelling van afdrukken, kaartjes, producten ea. verbindt Happy Kids Ranch niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.


5.4. Bestellingen die worden afgehaald moeten worden betaald bij afhaling, door middel van Bancontact of cash. Bestellingen die worden verzonden dienen te worden betaald voor het order verzonden zal worden.


5.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van het “goed voor order”.


Artikel 6:

Betalingen


6.1. De facturen van Happy Kids Ranch zijn onmiddellijk betaalbaar.

Een reservering is pas definitief na betaling van het voorschot. Het totale verschuldigde bedrag wordt steeds onmiddellijk cash ter plaatse voldaan, ten laatste bij het einde van het feestje/workshop.


6.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan Happy Kids Ranch en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.


6.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook een overzicht van de gemaakte kosten. Particulieren onvangen geen factuur maar een kassaticket bij afhaling en betaling van het order. Firma’s ontvangen een factuur met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van Happy Kids Ranch. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp en de producten gemaakt en geleverd.


Artikel 7:

Levering, verzending, onkosten


7.1. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar Happy Kids Ranch zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient Happy Kids Ranch hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.


7.2. Alle bestellingen worden door Happy Kids Ranch verzonden via Bpost. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever.


7.3. Verzonden producten zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de producten door Happy Kids Ranch onbeschadigd retour worden ontvangen. Happy Kids Ranch is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop Happy Kids Ranch beroep doet ter verzending van de bestellingen.


7.4. Happy Kids Ranch levert enkel aan adressen in Europa.


7.5. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. 

De meeste gepersonaliseerde producten worden geleverd binnen de 10 werkdagen (bij afhaling en betaling ter plaatse)


7.6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door happy Kids Ranch vastgesteld.


7.7. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.


7.8. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om Happy Kids Ranch daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.


7.9. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij Happy Kids Ranch toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.


7.9. Vervoersonkosten worden bepaald door Happy Kids Ranch.


Artikel 8:

Overmacht


8.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is Happy Kids Ranch gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden Happy Kids Ranch te vergoeden voor het reeds verrichte werk. Happy Kids Ranch is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.


8.2. In geval van overmacht dient Happy Kids Ranch de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht Happy Kids Ranch te vergoeden voor het reeds verrichte werk.


8.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.


8.4. Ingeval de overeenkomst door Happy Kids Ranch niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht Happy Kids Ranch in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan Happy Kids Ranch aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. Er zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.


 Artikel 9:

Aansprakelijkheid


9.1. De geleverde prestaties en diensten van Happy Kids Ranch zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.


9.2. Happy Kids Ranch moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra Happy Kids Ranch de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.


9.3. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.


9.4. Happy Kids Ranch is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.


9.5. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van Happy Kids Ranch beperkt tot het factuurbedrag


9.6 Happy Kids Ranch kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens workshops, feestjes, od.


9.7. Happy Kids Ranch kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de worshops, feestjes, od. Een ongeval is steeds op eigen risico!


9.8. Happy Kids Ranch is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan Happy Kids Ranch niet verantwoordelijk gesteld worden.


9.9. Happy Kids Ranch is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever Happy Kids Ranch vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens Happy Kids Ranch ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.


Artikel 10:

Klachten


10.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij Happy Kids Ranch hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@happykidsranch.be.


10.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan Happy Kids Ranch. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.


Artikel 11:

Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)


11.1. Happy Kids Ranch behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.  


11.2. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.


11.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door Happy Kids Ranch.


11.5. Het is voor de opdrachtgever verboden de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden, deelname aan wedstrijden, ed zonder schriftelijke toestemming van Happy Kids Ranch.


11.6. Happy Kids Ranch behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden,.


11.7. Happy Kids Ranch kan ten alle tijden fotomateriaal gebruiken voor commerciële doeleinden met betrekking tot promotie van zijn vakgebied en dit onder de vorm van promo op flyers, etalage, sociale media, website en internetgebruik. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, Happy Kids Ranch hiervan op de hoogte gesteld worden via email.


Artikel 12:

Garantie


12.1. Indien na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst is geslopen die door de opdrachtgever foutief was doorgegeven, dan maakt happy Kids Ranch het ontwerp opnieuw met een korting van 15%.


Artikel 13:

Wijzigingen voorwaarden


13.1. Happy Kids Ranch kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.


Artikel 14:

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


14.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen Happy Kids Ranch en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd. opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 Eur per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.


Artikel 15:

Portretrecht


15.1. Happy Kids Ranch heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële.


Artikel 16:

Bijkomende Algemene voorwaarden webshop


16.1 Verkoper – koper
De verkoper is de onderneming happy Kids Ranch. Happy Kids Ranch is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0733 993 654. Het BTW nummer is BE 0733 993 654.
De koper is de partij die de bestelling plaatst bij Happy Kids Ranch.


16.2 Bestelling.
Door het plaatsen van een bestelling bij happy Kids Ranch geeft de koper te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.


16.3 Prijzen.
Alle vermelde prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van de bestelling wordt vermeld.


16.4 Betalingen.
De betaling dient binnen de 7 dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.
Wij accepteren overschrijvingen en paypal. Bij het niet ontvangen van de betaling binnen de vooropgestelde termijn wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
Indien betaling uitblijft en de koper na de verstreken termijn alsnog wenst over te gaan tot de aankoop van het product wordt dit gezien als een nieuwe aankoop en dient een nieuwe bestelling te worden geplaatst.


16.5. Productvervaardiging.
Voor producten die niet voorradig zijn en/of gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte producten wordt de vervaardiging pas gestart van zodra de betaling is ontvangen.
De foto die door de koper wordt aangeleverd voor de vervaardiging van een gepersonaliseerd product wordt niet onderworpen aan fotobewerking en wordt als dusdanig gebruikt. happy Kids Ranch controleert enkel of de foto aan de technische minimum resolutie, zijnde 72 dpi, voldoet. Indien de aangeleverde foto kwalitatief ontoereikend is voor de verwerking tot een product zal de koper hiervan op de hoogte worden gebracht. De vervaardiging van het product zal enkel verder gezet worden na een gestaafd antwoord van de koper en/of indien de koper een nieuwe foto aanlevert die voldoet aan de minimumeisen.


16.6. Verzending / Schade.
Bestellingen van producten die voorradig zijn worden binnen de 3 werkdagen na het ontvangen van uw betaling in een veilige verpakking verzonden.
Bestellingen van producten die niet vooradig zijn en/of op maat gemaakt dienen te worden worden binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van uw betaling in een veilige verpakking verzonden.
Happy Kids Ranch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de post.


16.7. Verzakingsrecht.
Op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten vallen niet onder het verzakingsrecht en worden niet teruggenomen.


16.8. Cadeaubonnen.
Cadeaubonnen kunnen niet geruild worden en zijn geldig tot 1 jaar na de aankoop.


16.9. Privacy beleid.
De privacy van de klanten wordt ten alle tijde gegarandeerd.